MENU

Algemene Voorwaarden

Waar in onderstaande tekst ‘leerling’ wordt genoemd, wordt in geval van minderjarigheid van leerling de ‘ouder(s)/verzorger(s)‘ bedoeld.

Planning van lessen

 1. De lessen worden in overleg met de leerling op een vaste dag en tijdstip per week gegeven, waarbij rekening wordt gehouden met de vakanties van de basisscholen in Breda.
 2. Een lesperiode bestaat uit 15 lessen en 1 inhaal les, deze worden gegeven in een periode van 5 maanden.
 3. De lessen worden vooraf in overleg met de leerling (en/of diens ouder(s)/verzorger(s)) vastgelegd in een rooster. Tussentijdse wijzigingen in het lesrooster zijn uitsluitend mogelijk als de planning dat toelaat.
 4. Bij ziekte of verhindering om bijzondere redenen van de docent zal de les worden ingehaald.
 5. Ziekte of verhindering van de leerling dient zo snel mogelijk telefonisch (of per sms) te worden doorgegeven aan de docent. Restitutie van lesgeld bij gemiste lessen is niet mogelijk.
 6. 1 keer per 5 maanden kan een les zonder kosten verzet worden naar de inhaal les aan het einde van de betreffende periode. Het is alleen mogelijk om hier gebruik van te maken als de les 4 uur van te voren wordt afgezegd.
 7. Als lessen uitvallen wegens onvoorziene buitengewone omstandigheden is restitutie van het lesgeld niet mogelijk.

Facturatie en betaling

 1. De tarieven van het lesgeld zijn inclusief BTW. Voor leerlingen jonger dan 21 jaar geldt het zogenaamde nul % tarief. Vanaf 21 jaar moet per 01-10-2012, 21% aan BTW in rekening worden gebracht.
 2. Het volledige bedrag van de gekozen lesvorm moet worden voldaan voorafgaand aan de 1e les.
 3. De lesgelden worden per half jaar betaald d.m.v een factuur op naam van de leerling.

Opzegging

 1. Met de inschrijving gaat de leerling een overeenkomst aan voor de periode van de afgesproken lesvorm.
 2. Opzeggen kan schriftelijk of per e-mail worden doorgegeven. Elke ontvangen opzegging zal per email worden bevestigd. De leerling kan uiteraard gedurende deze periode de lessen, volgens het afgesproken rooster, blijven volgen, aan het eind van de lesperiode zal de leerling automatisch worden uitgeschreven.